Menu

Kdy a co..Historie a aktivity MA 21 ve Vsetíně

Proces místní Agendy 21 (MA21) na území města Vsetína má již dlouhou tradici - začal v polovině 90. let minulého století z iniciativy aktivních občanských sdružení. Po vstupu města do Národní sítě zdravých měst ČR v roce 2001 byl proces MA 21 provázán s místní správou, získal silnější podporu politického vedení města a zároveň zakotvení v rámci úřadu, kde bylo vytvořeno místo koordinátora Projektu Zdravé město a MA 21. V roce 2004 byla založena Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., která proces zajišťuje po odborné stránce dodnes.

Cílem Zdravých měst je podpora zdraví, udržitelného rozvoje a vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel města. V naší práci se věnujeme především těmto oblastem a aktivitám MA 21:
 • komunitní kampaně
  • kampaně NSZM (Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Den bez aut, Dny zdraví)
  • další kampaně (Česko proti chudobě, Den bariér v nás a kolem nás, Den seniorů, Den rodin)
 • komunitní plánování
  • strategické plánování
  • akční plány zdraví a kvality života
  • komunitní plánování sociálních služeb
 • obnova města
  • kampaň Urbanistické studie obnovy města Vsetína
  • budoucnost udržitelného rozvoje

Komunitní práce v aspektech MA 21

Místní agenda 21 je mezinárodním programem rozvoje obce či regionu, který je zakotven v dokumentu OSN - Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly destíky států včetně České republiky. Program zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe při zohlednění konkrétních místních problémů. Je velkou příležitostí dosáhnout lepší kvality života pro místní obyvatele s dlouhodobou perspektivou rozvoje.

Přijetím projektu Vsetín - Zdravé město je potvrzen pokračující zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Procesy veřejné správy lze z hlediska MA 21 sledovat v následujících aspektech:
 • zapojování veřejnosti
 • kvalita strategického řízení
 • uplatňování udržitelného rozvoje
Pro měření kvality místní Agendy 21 (MA21) vznikla přehledná sada kritérií, která jsou členěna do čtyř hlavních kategorií kvality (A-D) a starovací kategorie "Zájemci". každá kategorie má vlastní kritéria a měřitelné ukazatele, kterími lze hodnotit úroveň procesu MA 21 v dané municipalitě. K postupu do vyšší kategorie je vždy nutné splnit všechna kritéria kategorie předcházející. Používání těchto kritérií není závazné, nejedná se o žádnou povinnost, ale o užitečný nástroj, který pomáhá v průběžné orientaci v celém procesu, inspiruje a předává zkušenosti.

Město Vsetín poprvé úspěšně obhájilo kategorii B místní Agendy 21 dne 6. prosince 2007 na řádném zasedání pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj v Praze. Tomuto aktu předcházela ještě úspěšná "kontrola na místě" členy pracovní skupiny MA 21 ve Vsetíně v říjnu roku 2007.

Stejný postup - kontrola na místě a obhájení na řádném zasedání pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj - proběhl i v letech 2008, 2009 a 2010. Město Vsetín pokaždé úspěšně obhájilo svou pozici v kategorii B mísní Agendy 21.

Více o jednotlivých kategoriích a kritériích MA 21 se můžete dovědět zde.