Menu

Kdy a co..Velké granty

PŘÍSPĚVKY NA CELOROČNÍ ČINNOST


 • tématické okruhy :
  • sportovní a zájmová činnost mládeže
  • kultura
  • organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů
  • jiná společensky prospěšná činnost
 • vyhlášení:
  •  každoročně 15. 10. (orientační termín)
 • uzávěrka:
  • termín pro podání žádosti pro daný rok je 15. 11. (vždy 1 měsíc po vyhlášení), 
 • finanční příspěvek lze poskytnout na:
  • materiál a technické náklady nutné k zajištění projektu
  • služby
  • pronájem prostor a techniky
  • poštovné, cestovné, kancelářské potřeby
  • náklady spojené s propagací projektu
  • ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s projektem
  • investice do vlastního majetku žadatele pouze v případě splnění zvláštních podmínek
 • spolufinancování:
  • příspěvek města může činit nejvýše 70% výdajů žadatele na jednotlivý účel
 • dokumenty: