Menu

Kdy a co..Sociální granty

 • podpora projektů zaměřených:
  • na poskytování sociálních služeb zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení zahrnující sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální intervence tak, jak jsou vymezeny zákonem o sociálních službách
 • vyhlášení:
  • každoročně 1.7. (orientační termín)
 • uzávěrka:
  • termín pro podání žádostí pro daný rok je 11.10.
 • finanční příspěvek lze poskytnout na:
  • provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu
  • mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci projektu
  • odměny vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění)
 • spolufinancování:
  • příspěvek může činit nejvýše 70% výdajů žadatele na jednotlivý účel
 • dokumenty: