Menu

Kdy a co..Obnova města - vize MA 21

Základní pojmy

Vrstvení

Vrstvení znamená nebourat (staré domy, zdi, sochy, dlažby), ale novými stavebními činy "přidat další plán", "další kulturní vrstvu" tak, aby celek byl vznešenější, krásnější. Vrstvení znamená použít všechno, co lze, jako součást výsledné kompozice prostoru (místa).

Urbanistické studie obnovy města Vsetína

Urbanistické studie obnovy města Vsetína byly zpracovány jako tvorba místa za principů udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do rozhodování, tzn. dle metodologie místní Agendy 21. Studie byly realizovány z rpojektu Central Europe Environmental Net (C2ENET) - Středoevropská síť životního prostředí v rámci programu INTERREG IIIB CADSES.

Společnost pro komunitní práci Vsetín koordinovala zpracování urbanistických studií, jejichž realizátorem byla Fakulta architektury VUT v Brně pod vedením urbanisty Ing.arch. Petra Hurníka. Celý koncept jejich práce se nazývá "O návratu citu do města" a vychází z mezinárodních evropských zkušeností, kde se tento koncept při obnově měst uplatňuje.

Průběh kampaně

V průběhu roku 2007 probíhala informační kampaň a prezentace urbanistickcýh studií obnovy města Vsetína veřejnosti. Během ledna a února probíhala prezentace výsledků v politickýh orgánech města. V březnu kampaň pokračovala výstavou pro veřejnost s dotazníkem ve výstavní síni Městského úřadu Vsetín. V dubnu byla realizována hlavní fáze kampaně ve Vsetíně - prezentace a popularizace tématu přímo v terénu na řešených lokalitách. Po dobu jednoho týdne realizátoři a komunitní pracovníci osvětlovali občanům ideu obnovy města a zároveň prováděli terénní šetření názorů obyvatel Vsetína na jednotlivé urbanistické studie. Paralelně k tomu probíhala prezentace výsledků studií ve vybraných komisích Rady města Vsetína.

Možnosti dalšího využití

Realizovat a oživit tak lokality, které vyšly z výsledků dotazníkového šetření a také o kterých uvažovala politická reprezentace města s výhledem na jejich revitalizaci.

Výstupy kampaně

  • urbanistické studie obnovy města Vsetína
  • výsledky dotazníkové šetření k urbanistickým studiím