Menu

Kdy a co..Obnova města - vize MA 21

Urbanistické studie obnovy města Vsetína

Urbanistické studie obnovy města Vsetína byly zpracovány jako tvorba místa za principů udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do rozhodování, tzn. dle metodologie místní Agendy 21. Studie byly realizovány z rpojektu Central Europe Environmental Net (C2ENET) - Středoevropská síť životního prostředí v rámci programu INTERREG IIIB CADSES.

Společnost pro komunitní práci Vsetín koordinovala zpracování urbanistických studií, jejichž realizátorem byla Fakulta architektury VUT v Brně pod vedením urbanisty Ing.arch. Petra Hurníka. Celý koncept jejich práce se nazývá "O návratu citu do města" a vychází z mezinárodních evropských zkušeností, kde se tento koncept při obnově měst uplatňuje.

Průběh kampaně

V průběhu roku 2007 probíhala informační kampaň a prezentace urbanistickcýh studií obnovy města Vsetína veřejnosti. Během ledna a února probíhala prezentace výsledků v politickýh orgánech města. V březnu kampaň pokračovala výstavou pro veřejnost s dotazníkem ve výstavní síni Městského úřadu Vsetín. V dubnu byla realizována hlavní fáze kampaně ve Vsetíně - prezentace a popularizace tématu přímo v terénu na řešených lokalitách. Po dobu jednoho týdne realizátoři a komunitní pracovníci osvětlovali občanům ideu obnovy města a zároveň prováděli terénní šetření názorů obyvatel Vsetína na jednotlivé urbanistické studie. Paralelně k tomu probíhala prezentace výsledků studií ve vybraných komisích Rady města Vsetína.

Možnosti dalšího využití

Realizovat a oživit tak lokality, které vyšly z výsledků dotazníkového šetření a také o kterých uvažovala politická reprezentace města s výhledem na jejich revitalizaci.

Výstupy kampaně

  • urbanistické studie obnovy města Vsetína
  • výsledky dotazníkové šetření k urbanistickým studiím