MenuO projektu

Cílem projektu je inovace MA 21 ve Vsetíně. Vzhledem k dlouhodobé aplikaci těchto procesů je nutná inovace. Díky složitosti a širokému záběru aktivit se projektový záměr skládá ze tří oblastí realizace.

V první oblasti se jedná o práci na studiích udržitelného rozvoje území města Vsetína dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. Na tuto část se nakupovaly expertní služby od čelných představitelů těchto oborů v akademické sféře. Na základě stanoveném analytickými studiemi byl uskutečněn návrh sady indikátorů a doporučení pro udržitelné chování v území. Z výsledků první oblasti bude vydána kniha, jako jakási metodika pro udržitelné chování na místní úrovni.

V druhé oblasti se jedná o vytváření inovovaných forem při zapojování veřejnosti do plánování a cílenou osvětu v kampaních. V této oblasti díky aktivitám, které běží již delší dobu, jsme dospěli k nutnosti inovace a hledání nových forem partnerskou cestou n azákladě společenské objednávky a požadované evaluace dopadu aktivit na cílové skupiny. Inovace probíhají v zapojení do akčního, strategického a územního plánování, kampaně hledají nové formy v tématech udržitelná doprava, energetika a spotřebitelské vzorce chování.

Ve třetí oblasti se pak pilotně ustanovilo komunitní partnerství a správa věcí veřejných ve vybraném sídlišti, kde proběhne iniciační akce na podporu péče o širší domov - okolí bydliště, které nekončí za prahem bytu, dále mají občané možnost sami participovat za přítomnosti zahradního architekta na tvorbě složky životního prostředí v dané lakalitě. Společnými aktivitami bude uspořádání závěrečné konference a vydání různých propagačních a osvětových letáků pro potřeby jednotlivých cílovch skupin.