Co je KPSS

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí a nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Pomocí otevřeného procesu se zjišťují potřeby a zdroje, také se hledají nejlepší řešení v oblasti sociálních služeb. Charakteristickým znakem komunitního plánování sociálních služeb je důraz kladený:
  • na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,
  • na dialog a vyjednávání,
  • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb by měla být vzájemná spokojenost, dostupnost, vyšší kvalita, široká a pestrá nabídka. To vše na základě široké diskuze veřejnosti i odborníků. Občané by měli dostávat dostatek informací o nabídce a kvalitě služeb a mít možnost výběru podle svých potřeb. Poskytovatelé i zadavatelé získají informace o místních podmínkách a potřebách občanů, budou mít jasno v nákladech, standardech kvality i v systému hodnocení.

Komunitní plán vzniká, mění se a rozvíjí nejen před zraky široké veřejnosti, ale přímo za aktivní účasti všech subjektů. Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je partnerství mezi třemi stranami:
  • zadavatelem (veřejnou správou)
  • poskytovatelem (státními, privátními a neziskovými poskytovateli služeb)
  • uživatelem (uživateli sociálních služeb)
ZAPOJENÍ UŽIVATELŮ A VEŘEJNOSTI DO PROJEKTU - PRINCIPY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Přání lidí je víc než normativ
Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. Z účastníků komunitního plánování sociálních služeb jsou jednoznačně nejdůležitější uživatelé sociálních služeb, neboť pokud by těch nebylo, nebyli by ani poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Uživatelé také mají ohromný potenciál ke svépomoci, která může v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikající potřeby a doplňovat mezery ve stávající nabídce služeb. Bez aktivní spolupráce uživatelů si nelze přestavit žádný systém pro průběžný sběr informací o nově vznikajících potřebách.

Bez uživatelů není KPSS
Dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních, teprve tehdy můžeme hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné kroky na přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace uživatelů je užitečný. Cílem pro uživatele je: "Už nikdy o nás bez nás".

Bez dohody není KPSS
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.

Posílení principů občanské společnosti
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Komunitní plánování je z principu napojeno na městský (obecní) úřad čili zadavatele. Mnoho poskytovatelů a všichni uživatelé jsou mimo rámec tohoto úřadu. Komunitní plánování propojuje aktivitu občanů s rozhodováním na úřadě.

Vše je veřejné
Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu.

Rovnost mezi všemi účastníky
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasů v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců.

Zapojení veřejnosti
Veřejností rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Je nutné připomenout, že každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Uživatelem sociálních služeb se může stát překvapivě rychle kdokoliv.

Průběh je stejně důležitý jako výsledek
Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.

Cyklický proces
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat na nové úrovni vývoje.

Hledání nových lidských a finančních zdrojů
Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí.

Řešit dosažitelné
Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.